Tartu Ülikooli investeerimisklubi

KLUBI STRUKTUUR

Klubi jaguneb kaheks: juhtkond ja tavaliikmeskond. Juhtkonda kuuluvad liikmed, kes panustavad aktiivselt klubi arengusse ning tagavad, et tavaliikmetel oleks tore võtta osa klubi tegemistest. 

 

Juhtkond jaguneb tiimideks vastavalt tegevusvaldkonnale. Hetkel on TÜIKil 5 tiimi: turundus-, korraldus-, personali-, partnerlus- ja mentorlustiim. Igal tiimil on tiimi juht, kes vastutab tiimi toimimise eest. 

 

Klubi kõrgeim võimuorgan on juhatus, mis on osa juhtkonnast ning kuhu kuuluvad iga tiimi juhid ja tegevjuht. Kõik juhatuse liikmed kuuluvad MTÜ Tartu Ülikooli Investeerimisklubi juhatusse.

ROLLID JA NENDE KOHUSTUSED

Tegevjuht

Tegevjuht peab:

 • aitama koostada semestri kava;
 • omama ülevaadet klubi ressurssidest, koostama eelarve ning tegema kindlaks, et sellest hoitakse kinni;
 • suhtlema raamatupidajaga, edastama kuludokumendid MTÜ aastaaruandeks;
 • tegema kindlaks, et vajalikud MTÜ dokumendid on äriregistrile edastatud (nt aastaaruanne, üldkoosoleku protokollid);
 • tagama organisatsiooni arengu.

Turundustiim

Turundustiim peab:

 • valmistama õppeaasta kohta läbiva turunduskampaania;
 • koostama turundusplaani;
 • looma ja postitama sotsiaalmeedia sisu;
 • disainima klubi materjale, sh bännereid, postituste visuaale;
 • saatma turundusalaseid uudiskirju;
 • vastama sotsiaalmeedia sõnumitele ja kommentaaridele;
 • haldama kodulehte;
 • filmima/pildistama üritusi, organiseerima tehnika ning materjalid üles laadima.

Korraldustiim

Korraldustiim peab:

 • koostama semestrikava ning organiseerima esinejad;
 • organiseerima külalistele meenepaki ja vajadusel parkimiskaardi ning selle tagastama;
 • broneerima üritusteks vajalikud ruumid ja vahendid;
 • valmistama ruumid ürituseks ette ning tagama nende korrasoleku pärast ürituse lõppu;
 • hoidma koostöös sponsorlustiimiga ülevaadet klubi vahendite kasutamisest;
 • saatma klubi liikmetele ürituste piletid.

Personalitiim

Personalitiim peab:

 • tegelema probleemide lahendamisega ja konfliktide ennetamisega;
 • kontrollima, et liikmetasu on makstud;
 • looma igaastased liikmete Facebooki grupid ning haldama selle liikmeid;
 • vastama liikmete küsimustele;
 • korraldama orgatiimi vabamaid õhtuid;
 • organiseerima tunnustamisprotsesse;
 • viima läbi juhtkonna liikmete ühinemis- ja lahkumisrituaalid.

Partnerlustiim

Partnerlustiim peab:

 • haldama olemasolevaid sponsorlussuhteid;
 • otsima uusi sponsoreid ja arendama partnerlussuhteid;
 • omama ülevaadet sponsoritest ning uuendama nende infot;
 • hoidma koostöös ürituste tiimiga ülevaadet klubi vahenditest;
 • kaardistama sponsorlusvajadusi;
 • teavitama turundustiimi, kui sponsorid soovivad meediakajastust.

Mentorlustiim

Mentorlustiim peab:

 • koostama registreerimis- ja tagasiside vorme;
 • koostama mastermind grupid;
 • looma ülesanded;
 • looma hindamiskriteeriumid ja arvutama nende põhjal tulemused;
 • hoidma grupijuhte aktiivsena, pakkudes neile abi ja tuge;
 • informeerima grupijuhte TÜIK üritustest, hindamiskriteeriumitest ning programmi organisatoorsest poolest;
 • organiseerima tublimatele nännipakid koostöös partnerlustiimiga;

TIIMIJUHI KOHUSTUSED

Tiimijuht peab:

 • käima iganädalastel koosolekutel ning andma tiimi tegevustest ülevaate, vajadusel leidma endale asenduse;
 • koordineerima oma tiimiliikmeid, seadma prioriteete, jagama tööülesandeid ja jälgima nende progressi;
 • lahedama tiimiliikmete vahelisi probleeme;
 • korraldama liikmete vahel kohtumisi;
 • teavitama tegevjuhti ülesannete täitmiseks vajalikest kulutustest;
 • edastama kuludokumendid tegevjuhile;
 • leidma endale järelkasvu.