Tartu Ülikooli investeerimisklubi

TARTU ÜLIKOOLI INVESTEERIMISKLUBI
KLUBILISE KODUKORD

Jõustub alates: 30.10.23

Antud kodukord (edaspidi Kodukord) täpsustab investeerimisklubi klubilise (edaspidi Klubiline) liikmelisusega seotud tingimusi. Klubiga liitudes kinnitab klubiline, et nõustub käesolevate Kodukorra tingimustega.

 

Organisatsiooni andmed

Tartu Ülikooli Investeerimisklubi on MTÜ (registrikood 80615684, aadress Narva mnt 18, Tartu maakond, Tartu linn, 51009, e-post utinvesteerimisklubi@gmail.com, edaspidi TÜI).

Organisatsiooni eesmärk

Lähtuvalt TÜI põhikirja punktist 1.5 on klubi tegevuse eesmärgiks investeerimis- ja finantsanalüüsiga seotud teabe levitamine ning nii klubisisese kui klubivälise suhtluse soodustamine.

Klubilise kohustused ja piirangud

 1. Klubiline kohustub täitma registreerumise vormi etteantud andmeväljad korrektselt ning ausalt.

 2. Klubiline kohustub luba küsimata mitte avaldama TÜI avaldatud infomaterjale. TÜI avaldatud andmetesse sekkumine, kopeerimine, pöördkompileerimine, muutmine või muul moel kasutamine on keelatud.

 3. Klubiline peab olema vähemalt 18-aastane füüsiline isik.

Isikuandmete töötlemise piirangud

 1. TÜI töötleb üksnes Klubilise poolt registreerumisel edastatud isikuandmeid. TÜI kasutab registreerumisest saadud isikuandmeid üksnes selleks, et teha üldistatud järeldusi Klubilise kohta, eesmärgiga pakkuda head akadeemilise klubi liikme kogemust. Isikuandmeid ei töödelda mitte ühelgi teisel eesmärgil.

 2. Kõik Klubilise registreerimisega kogutud isikuandmed kustutatakse või anonümiseeritakse pärast andmete analüüsi teostamist, välja arvatud punktis 6 toodud nõusoleku andmisel.

 3. Kui Klubiline on selleks avaldanud soovi, andes sellekohase eraldi nõusoleku, võib TÜI saata Klubilisele pakkumisi tulevastel üritusel osalemiseks.

 4. TÜI Klubiliseks registreerimisega kogutud andmeid ja informatsiooni ei jagata kolmandate isikutega ning kogutud andmeid ja informatsiooni kasutatakse üksnes käesolevas Kodukorras kirjeldatud eesmärgil.

 5. TÜI Klubiliselt kogutud tagasiside andmete põhjal tehtud analüüsi tulemused edastatakse vaid sellele ettevõttele, kelle partnerlusega seoses küsimustik on koostatud, kusjuures nimetatud analüüs sisaldab üksnes üldistatud ülevaadet Klubilisest ning ei sisalda Klubilise isikuandmeid. 

 6. Klubilisel on õigus oma õiguste kaitseks pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtusse ning nõuda rikkumise korral isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise lõpetamist ja kahju hüvitamist vastavalt õigusaktidele.

TÜI vastutuse välistamine

 1. TÜI annab endast parima tagamaks, et klubi üritused ja infomaterjalid oleks Klubilisele kättesaadavad. Sellegipoolest ei saa TÜI garanteerida ürituste toimumist kolmandate osapoolte kaasamisel ega anna muid garantiisid ürituste sisu ning kvaliteedi osas.

 2. TÜI üksnes võimaldab mõtestada investeerimis teemasid ega anna ühtegi kinnitust ega võta ühtegi kohustust seoses Klubilise investeerimis toimingutega. 

Muud tingimused

 1. TÜI võib pakkuda Klubilisele teatud auhindu või kingitusi juhul, kui selles on eelnevalt eraldi kokku lepitud, vastavalt sellises kokkuleppes sätestatud tingimustele.

 2. TÜI  registreerimis- ja tagasisidevormid on koostatud ning sellele on võimalik vastata eesti keeles.

 3. Käesolevale Kodukorrale kohaldatakse Tartu Ülikoolis kehtivaid reegleid ja Eesti Vabariigi seadusi.